งานบริหารจัดการระบบและฐานข้อมูล

งานบริหารจัดการระบบ

 1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง Application Server, Database Server และ Storage
 2. ตรวจสอบความพร้อมของระบบในด้านต่างๆ เช่น Queue Management, Disk System, Memory System, CPU System, Process Management
 3. วิเคราะห์ปัญหาและข้อผิดพลาดในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 4. วางแผนงานการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
 5. ขึ้นทะเบียนผู้ใช้งานระบบ และกำหนดขอบเขตการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์
 6. บริหารและจัดการการใช้และให้บริการพื้นที่ของ Disk การตรวจสอบ Process ที่มีลักษณะผิดปกติ แก้ไขปัญหาและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
 7. ตรวจสอบประวัติการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ วิเคราะห์ปัญหาและข้อผิดพลาดในการใช้งานของผู้ใช้เป็นรายกรณี ให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
 8. วิเคราะห์สถานภาพของแฟ้มข้อมูลและแก้ไขให้อยู่ในสภาวะปกติ และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกิดปัญหากับแฟ้มข้อมูลหลัก
 9. ตรวจสอบและปรับสถานภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ (Tuning) ให้เหมาะสมกับการใช้งานระบบ
 10. วิเคราะห์ วางแผนการจัดการพื้นที่ของหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) เพื่อจัดเก็บข้อมูลและรองรับการขยายงานในอนาคต

งานบริหารจัดการฐานข้อมูล

 1. ขึ้นทะเบียนผู้ใช้งาน การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงและกำหนดขอบเขตการใช้งานฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย
 2. ตรวจสอบฐานข้อมูลให้อยู่ในสภาวะเหมาะสมต่อการใช้งานและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล และตรวจสอบประวัติการใช้งานฐานข้อมูล
 3. ปฏิบัติงานการสำรองข้อมูลโปรแกรม และประสานงานกับงานปฏิบัติการในการสำรองฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศหลักของมหาวิทยาลัย
 4. เขียนคำสั่งหรือสคริปต์ (Script) เพื่อตรวจสอบการใช้งานฐานข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหายของฐานข้อมูล ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้ฐานข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน
 5. ตรวจสอบและปรับสถานภาพการทำงานของฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งาน (Tuning)
 6. บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล