งานบันทึกและประมวลผลข้อมูล

งานตรวจกระดาษคำตอบ

 1. จัดเตรียมการตรวจบันทึกด้วยเครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสง (Optical Mark Reader: OMR) จัดทำตารางเวลาการตรวจสอบของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่มาใช้บริการ จัดตารางเวลาการนัดหมายเพื่อทำการทดสอบกระดาษคำตอบ
 2. ประสานงานข้อกำหนดรายละเอียดในการตรวจบันทึกและการประมวลผลของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 3. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานตรวจบันทึกประมวลผลด้วยเครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสงเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ควบคุมดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน
 5. วางแผนการซ่อมบำรุงรักษา ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อทำการทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องตามตารางเวลาที่กำหนด และเมื่อเกิดเหตุขัดข้องให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยเร็ว
 6. ออกแบบโปรแกรมสำหรับเครื่อง OMR ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการตรวจและบันทึกด้วยเครื่อง OMR ออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Input และ Output)
 7. สร้างโปรแกรมแบบฟอร์มกระดาษคำตอบที่จะอ่านด้วยเครื่องอ่าน ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มที่มีการเปลี่ยนแปลง
 8. ปฏิบัติงานตรวจข้อสอบปรนัยชุดวิชาต่างๆ งานบันทึกข้อมูลคะแนนอัตนัย คะแนนกิจกรรมสอนเสริม คะแนนฝึกปฏิบัติชุดวิชา ฯลฯ ในทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 9. ให้บริการตรวจข้อสอบปรนัยแก่หน่วยงานภายนอกที่มาใช้บริการ

งานประมวลผลข้อมูล

 1. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในการตรวจข้อสอบ การประมวลผลข้อมูลและพิมพ์รายงานตามคำขอใช้บริการ
 2. ประมวลผลข้อมูลแลจัดทำรายงานตามข้อกำหนดของผู้ขอใช้บริการ
 3. รวบรวมข้อมูลคะแนนสอบและบันทึกข้อมูลคะแนนสอบลงบนสื่อคอมพิวเตอร์ (CD) เพื่อนำส่งงานประมวลผล
 4. จัดทำสถิติการให้บริการตรวจข้อสอบ ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในแต่ละปี
 5. จัดเก็บสำรองข้อมูลคะแนนประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ได้จากการตรวจและบันทึกด้วยเครื่อง OMR
 6. บริการข้อมูลคะแนนของนักศึกษาจากคลังข้อมูลที่จัดเก็บไว้ ตามคำขอใช้บริการ
 7. บริการตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลคะแนนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามคำขอใช้บริการ