งานปฏิบัติการ

งานซ่อมบำรุง

 1. จัดทำแผนงานการปฏิบัติงานของห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งการบริการ การจัดหาและการซ่อมบำรุงรักษาระบบ
 2. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ควบคุมดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 4. ควบคุมการดูแลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างที่เกี่ยวข้องของระบบทั้งหมด โดยให้ประสานงานกับผู้รับจ้าง เพื่อทดสอบและบำรุงรักษาตามตารางเวลาที่กำหนด และเมื่อเกิดเหตุขัดข้องให้เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด

งานพิมพ์

 1. ให้บริการเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ตรวจสอบ Input และ Output ของการจัดพิมพ์รายงานด้วยเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงให้ครบถ้วนเรียบร้อย
 3. ประสานงานกับผู้ขอใช้บริการ เพื่อรับ-ส่งกระดาษแบบฟอร์มและรายงานให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
 4. ควบคุมการดูและจำนวนการรับ-ส่งกระดาษแบบฟอร์มสำคัญต่างๆ ให้ถูกต้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแสดงผลการเรียนของนักศึกษา ฯลฯ
 5. จัดทำสำเนาข้อมูลไฟล์พิมพ์ในแต่ละประเภทให้ถูกต้องอย่างเป็นระบบ และสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลย้อนหลังเพื่อตรวจสอบในกรณีที่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นหรือมีการร้องขอ

งานสำรองข้อมูล

 1. วางแผนการสำรองข้อมูลไฟล์งานพิมพ์ (Backup Data) ของระบบสารสนเทศหลักมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยระบบสารสนเทศทะเบียนนักศึกษาและงาบริการการศึกษา
 2. ปฏิบัติงานสำรองข้อมูลตามแผนกำหนดการที่ได้วางแผนไว้แล้ว
 3. เขียนโปรแกรมหรือสคริปต์ (Script) ในการสำรองข้อมูล การเขียนโปรแกรมค้นหาข้อมูลจากคลังข้อมูล และการเขียนโปรแกรมเพื่อให้บริการข้อมูลตามคำขอใช้บริการจากข้อมูลที่ได้จัดเก็บสำรองขึ้นระบบไว้
 4. ให้บริการตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลนักศึกษาตามคำขอใช้บริการจากข้อมูลที่ได้จัดเก็บสำรองขึ้นระบบไว้