บุคลากร

นางสาว ศิวาพร รุขชาติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการประมวลผล
เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7430
อีเมล: Siwaphorn.Ruc@stou.ac.th

นายอภิเชษฐ์ ยาใจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7431
อีเมล: Apichet.Yaj@stou.ac.th

นางสาวฉันทนา บุญไชย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานบันทึกข้อมูล
และประมวลผลข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7431
อีเมล: Chantana.Bo1@stou.ac.th

นายอำนาจ ธรรมกิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารจัดการระบบ
และฐานข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7431
อีเมล: Amnat.Tha@stou.ac.th

นางสาวนภัสสร สังวรวิตร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7431
อีเมล: Napatsorn.Sun@stou.ac.th

นางสาวพุธิตา บุญชู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
งานบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7431
อีเมล: Puthita.Bou@stou.ac.th

นายสรวุฒิ สุทธิวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริหารจัดการระบบและฐานข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7431
อีเมล: Sorawoot.sut@stou.ac.th

นายกันตภณ ขันถม

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
งานปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7431
อีเมล: Kantaphon.Kha@stou.ac.th

นางสาวพิสิรา ดำเนินทรัพย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
งานบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7431
อีเมล: Pisira.Dam@stou.ac.th

นายดิลก พุ่มสุวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริหารจัดการระบบและฐานข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7431
อีเมล: Dilok.pum@stou.ac.th

นางฉวีวรรณ แดงเกิด

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
งานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7431
อีเมล: Chaveewan.Dan@stou.ac.th

นางอรทัย หงส์ธนิกกุล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
งานบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7431
อีเมล: Orathai.Hon@stou.ac.th

นางวณิชตา อ่วมลาภเอก

พนักงานบันทึกข้อมูล
งานบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์: 02-504-7431
อีเมล: Vanichta.Aum@stou.ac.th