โครงการ

 1. ระบบสารสนเทศรายงานผลการปฏิบัติงานจากบ้าน (Work From Home) (นายอำนาจ ธรรมกิจ ผู้รับผิดชอบหลัก) สำเร็จแล้ว
 2. ระบบสารสนเทศการลา (E-Form) สำหรับสำนักคอมพิวเตอร์ (นางสาวฉันทนา บุญไชย ผู้รับผิดชอบหลัก) สำเร็จแล้ว
 3. รายงานการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Report) (นายดิลก พุ่มสุวรรณ์ ผู้รับผิดชอบหลัก) สำเร็จแล้ว
 4. ระบบจัดการกิจกรรมประเมินผลทดแทนการสอบซ่อม/สัมฤทธิบัตร (นายอภิเชษฐ์ ยาใจ ผู้รับผิดชอบหลัก) สำเร็จแล้ว
 5. สำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตและการเรียนเสริมแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี/โท
  (นายอภิเชษฐ์ ยาใจ ผู้รับผิดชอบหลัก) สำเร็จแล้ว
 6. ระบบตอบคำถามอัตโนมัติ (Recommendation System หรือ STOU Advice Sytem) (นายอภิเชษฐ์ ยาใจ ผู้รับผิดชอบหลัก) สำเร็จแล้ว
 7. ระบบมสธชนะ (นายอำนาจ ธรรมกิจ ผู้รับผิดชอบหลัก)  สำเร็จแล้ว
 8. ระบบจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (นายอำนาจ ธรรมกิจ ผู้รับผิดชอบหลัก)
 9. ระบบสารสนเทศให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (นายสรวุฒิ สุทธิวงศ์ ผู้รับผิดชอบหลัก)  กำลังดำเนินการ
 10. ระบบจัดการกลุ่มกิจกรรมร่วมเรียนรู้ แผนการเรียน ก3 (นายอภิเชษฐ์ ยาใจ ผู้รับผิดชอบหลัก)  สำเร็จแล้ว
 11. ระบบจัดการงานพิมพ์ออนไลน์ (นายอำนาจ ธรรมกิจ ผู้รับผิดชอบหลัก)
 12. ระบบนำส่งข้อมูลทะเบียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้ สป.อว. (นางสาว นภัสสร สังวรวิตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก)