ปฏิทินงานตรวจกระดาษคำตอบความหมายสีของการให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ/วันหยุด
วันหยุด
รออนุมัติ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ยกเลิก
จบงาน
คำชี้แจง
หน่วยงานที่ต้องการใช้บริการตรวจกระดาษคำตอบให้ ลงทะเบียน ก่อน หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5047430-34 ในวันเวลาราชการ