การเข้าใช้งานระบบ


 1. เมื่อเข้ามายังหน้าหลักของเว็บไซต์ http://csdp.stou.ac.th/OMRReservation ให้ตรวจสอบวันที่จะมาขอใช้บริการว่าว่างหรือไม่


 2. หากเคยลงทะเบียนแล้ว ให้คลิกที่เมนู เข้าสูระบบ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

  กรอกอีเมล และรหัสผ่าน แล้วคลิกปุ่ม Login

 3. หากยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานระบบ ให้คลิกที่ข้อความ ลงทะเบียน จะปรากฏหน้าจอลงทะเบียน ดังภาพ


  1. กรอกข้อมูลในครบ แล้วคลิกที่ปุ่มลงทะเบียน ตัวอย่าง เช่น  2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะกลับมายังหน้าหลักอีกครั้ง

การขอใช้บริการตรวจประดาษคำตอบ


 1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกที่เมนู ขอใช้บริการ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ
 2. กรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ โดยเฉพาะรายละเอียดเบื้องต้น เพื่อให้การประมาณค่าใช้จ่ายถูกต้องที่สุด ตัวอย่างเช่น
  เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล


 3. ผลการขอใช้บริการ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

  หากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดำเนินการประมาณค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏค่าใช้จ่ายประมาณการที่คอลัมน์ ค่าบริการประมาณการ

 4. หน่วยงานที่ขอใช้บริการสามารถยกเลิกได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม ยกเลิกการใช้บริการ
  หรือ แก้ไขข้อมูลได้ โดยการคลิกที่ ปุ่มแก้ไข จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ


 5. หากดูที่วันที่ขอใช้บริการ จะเห็นชื่องานของผู้ใช้บริการ และแสดงแถบสีสถานะรออนุมัติ (เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นผู้เปลี่ยนสถานะการขอใช้บริการ หลังจากผู้บังคับบัญชาอนุมัติ)

 6. หน่วยงานสามารถคลิกที่ชื่องานเพื่อแก้ไขข้อมูลได้

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว


 • หน่วยงานที่ขอใช้บริการสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ หลังจากที่ Login เข้าสู่ระบบแล้ว
 1. คลิกที่ชื่อของผู้ใช้งานบนเมนู จะปรากฏเมนูย่อย แก้ไขข้อมูลส่วนตัว


 2. เลือกเมนูย่อย แก้ไขข้อมูลส่วนตัว จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ


 3. แก้ไขข้อมูลตามต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม ตกลง