การเข้าใช้งาน
  • ให้เข้าใช้งานระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่มหาวิทยาลัยออกให้ (@stou.ac.th)
  • บุคลากรที่ไม่มีอีเมลของมหาวิทยาลัยใช้งาน ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ว่าจะให้รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างไร
  • บุคลากรที่มีอีเมลของมหาวิทยาลัยใช้งาน แต่จำรหัสผ่านไม่ได้ ให้ติดต่อที่ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์